Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka - IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

U okviru svoje nadležnosti Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove sukladno odredbama: Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03. i 3/04.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma šumskog zemljišta (NN 18/04.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (NN 36/03. i 33/06.), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN77/04..), Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14. i 69/17.), Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14.), Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/1¸3., 92/14.), Zakon o energiji (NN 12/12., 14/14., 95/15., 102/15.), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15.,), Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10.), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17.), Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini (NN 31/58., 20/77., 34/79., 58/93.), Zakon o stambenim odnosima (NN 51/85., 42/86., 22/92., 70/93.).

Sukladno navedenim Zakonima Odjel za imovinsko pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • izdavanje potvrda o pokrenutom postupku naknade i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
 • sklapanje nagodbe u postupku povrata odnosno određivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 • na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
 • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
 • određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
 • predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • priznavanje stanarskog prava na stanovima u bivšem društvenom vlasništvu,
 • priznavanje prava vlasništva samostalnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta općenarodne imovine.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik