Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka - ODGOJ I OBRAZOVANJE
Obrasci i informacije iz područja obrazovanja

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji u okviru svoje nadležnosti u području obrazovanja obavlja i utvrđuje: ispunjenost uvjeta za početak rada dječjeg vrtića, ispunjenost uvjeta za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama, drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima, te ispunjenost minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi program obrazovanja odraslih. Zakonski propisi su: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

1. Dječji vrtići

Uvjeti za početak rada dječjeg vrtića
Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada. Rješenje o početku rada donijeti će ured državne uprave u županiji, ako dječji vrtić ispunjava uvjete za početak djelatnosti dječjeg vrtića.
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za početak rada dječjeg vrtića podnosi se Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti.
Zahtjev može podnijeti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, pravna i fizička osoba.

Potrebni dokumenti:

 • akt o osnivanju dječjeg vrtića
 • rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju dječjeg vrtića sa zakonom
 • suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića
 • dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list)
 • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17)
 • dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika
 • dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08; 90/10).
 • dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića
 • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija – struja, plin, gromobran, vatrodojava, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kuna po Tar.br.52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: Rješenje o utvrđivanju uvjeta za početak rada dječjeg vrtića

Obrazac:

Zahtjev za utvrdivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića  

2. Uvjeti za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se ostvarivati:

 • pri osnovnim školama,

 • kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima.

Ustanova, udruga, druga pravna osoba i fizička osoba – obrtnik može započeti s radom i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja nakon što pribave rješenje ureda državne uprave.

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti.


Potrebni dokumenti:
 • rješenje o registraciji ustanove, udruge, druge pravne osobe i fizičke osobe-obrtnika
 • suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na ustroj programa predškolskog odgoja i obrazovanja
 • suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića
 • dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list)
 • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17)
 • dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika
 • dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08; 90/10).
 • dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića
 • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija – struja, plin, gromobran, vatrodojava, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kuna po Tar.br.52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: Rješenje o utvrđivanju uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Obrazac:

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja

3. Obrazovanje odraslih

Uvjeti za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
Ustanova za obrazovanje odraslih mora zadovoljavati minimalno tehničke i higijenske uvjete prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih.
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi programi obrazovanja odraslih podnosi se Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti.
Zakonski propisi su: Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07 i 24/10), Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08)

Potrebni dokumenti:

 • rješenje o registriranoj djelatnosti obrazovanja odraslih i izvadak iz sudskog registra
 • dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list, ugovor o zakupu poslovnog prostora)
 • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17)
 • atest zdravstvene ispravnosti vode
 • atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme
 • uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, toplinska zaštita, zaštita od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, zaštita od požara).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kuna po Tar.br.52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi programi obrazovanja odraslih.

Obrazac:

Zahtjev za utvrđivanje minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih  

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik