Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za društvene djelatnosti

Voditeljica Službe,
Darjana Belamarić Stojanović, dipl. def.

Adresa: Vladimira Nazora 1, Šibenik
Tel: 022 244-620
Fax: 022 244-627
E-mail: drustvene-djelatnosti@udu-skz.hr

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz upravnog područja društvenih djelatnosti. U okviru Službe za društvene djelatnosti za obavljanje poslova iz njenog djelokruga ustrojavaju se:

Odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje uvjeta za početak i prestanak rada predškolskih ustanova, te početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
 • prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole,
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu i odluke o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju,
 • određivanje osnovne škole u kojoj učenik kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu nastavlja školovanje,
 • obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
 • izdavanje mišljenja na prijedlog plana upisa u srednje škole na području Ureda i davanje ocjene usklađenosti planiranih upisa s kriterijima koje je utvrdilo nadležno tijelo, usklađivanje sadržaja natječaja za upis u srednju školu, te izvješćivanje o upisima na propisanim obrascima,
 • izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja,
 • vođenje evidencije o učiteljima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
 • raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • obavljanje upravnog nadzora nad ustanovama u kulturi, te nad udrugama tehničke kulture,
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta, te davanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica; zaprimanje, provjeru i dostavu ministarstvu prijava knjižnica za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu,
 • prijavu muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba,
 • upis u Registar sportskih djelatnosti, te izdavanje izvadaka iz istoga; vođenje Registra fizičkih osoba iz sustava sporta; vođenje Registra pravnih osoba iz sustava sporta, te izdavanje izvadaka za iste,
 • registraciju, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava, te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih,
 • evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika,
 • izdavanje radnih knjižica, te vođenje registra i abecednog imenika radnih knjižica,
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći ili organiziranje humanitarne akcije,
 • prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći,
 • ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad i bez sredstava za uzdržavanje koje zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 • prijava i odjava zdravstvenog osiguranja, te revizija korisnika prava na obvezno zdravstveno osiguranje iz sredstava Državnog proračuna,
 • ovjera i vođenje evidencije o nabavljenim lijekovima što sadrže opojne droge i psihotropne tvari,
 • utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti osoba s invaliditetom,
 • zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
 • pribavljanje nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak/dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak/dodatak, pravu za pripomoć u kući,nesposobnosti za privređivanje,
 • prava osoba određenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vodi evidenciju svih korisnika,
 • obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava,
 • izdavanje potvrda o statusu civilnog invalida rata i mirnodopskog vojnog invalida i visini prihoda korisnika po osnovi Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Odjel za hrvatske branitelje obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rješavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, kao i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru,
 • pribavljanje nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak/dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak/dodatak, pravu za pripomoć u kući,nesposobnosti za privređivanje, činjenici je li smrt ili samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • ostvarivanje prava hrvatskih branitelja na jednokratnu novčanu pomoć.
 • ostvarivanje prava HRVI- I skupine na dodjelu automobila i njegovatelja,
 • izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaj o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vodi evidenciju svih korisnika,
 • vođenje evidencija izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava.

Ured obavlja i druge poslove iz područja društvenih djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Odjel za društvene djelatnosti    
Vladimira Nazora 1
Tel: 022 244 620
Fax: 022 244 627
E-mail: zdravstvo-obrazovanje@udu-skz.hr

Odjel za hrvatske branitelje
Težačka 31,   22000 Šibenik
Tel: 022 213 935                     
Fax: 022 213 617
E-mail: hrvatski-branitelji@udu-skz.hr

Sportska inspekcija
Tel: 022 244 624                    
E-mail: sportska.inspekcija@udu-skz.hr

Radno vrijeme:

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 8:00 do 13:30 sati
Dnevni odmor od 10,30 do 11,00 sati
Pisarnica radi svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik