Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Voditelj Službe,  Goran Malenica, dipl. ing.

Vladimira Nazora 1,  22000 Šibenik
Tel: 022 244-600 
Fax: 022 244-615
E-mail: gospodarstvo@udu-skz.hr

Odjel za gospodarstvo
Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik
Tel: 022 244-602 
Fax: 022 244-615
E-mail: trgovina-obrt@udu-skz.hr

Senka Grubišić 244-605
Joško Jurković 244-606
  244-601
Senka Grubišić 244-605

Odjel za turizam
Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik
Tel: 022 244-603 
Fax: 022 244-615
E-mail: turizam@udu-skz.hr

Neda Livljanić 244-603
Mario Lokas 244-600

Odjel za imovinsko-pravne poslove
Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
Tel: 022 244-250 
Fax: 022 244-204
E-mail: imovinsko-pravni@udu-skz.hr

Ljubica Drača 244-250
Ante Skroza 244-255
Miranda Benat 244-252
Marija Barišić 244-254
Sineva Jurković 244-253

Odjel za obnovu
Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik
Tel: 022 244-630 
Fax: 022 244-627
E-mail: obnova@udu-skz.hr

Julija Jareb 244-630
Mirela Lučev 244-632
Agneza Filipović Grčić 244-633

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz upravnog područja gospodarstva, imovinsko-pravnih poslova i obnove. U okviru Službe za gospodarstvo za obavljanje poslova iz njenog djelokruga ustrojavaju se:

Odjel za gospodarstvo obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar,
 • izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih,
 • davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
 • utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
 • onošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje auto taksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te izdavanje potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe,
 • izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom,
 • provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke,
 • sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt, te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata,
 • vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline),
 • vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala,
 • odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
 • određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala,
 • davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala;
 • sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala,
 • izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja pri eksploataciji mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala,
 • provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, te kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala,
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja, te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova,
 • uvođenje zakupnika u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na osnovi sklopljenog ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake,
 • evidentiranje ugovora o prodaji, dugogodišnjem zakupu i dugogodišnjem zakupu za ribnjake,
 • obavljanje operativnih poslova u vezi s pribavljanjem dokumentacije za raspisivanje natječaja i donošenje odluka o dodjeli dugogodišnjeg zakupa za poljoprivredno zemljište i dugogodišnjeg zakupa za ribnjake na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države,
 • registraciju proizvođača božićnih drvaca,
 • izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta,
 • izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 • bavljanje poslova obračuna naknade za zauzetu površinu eksploatacijskih polja i istražnih prostora,
 • prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom Ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice.

Odjel za turizam obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata,
 • razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta prostora turističkih agencija,
 • izdavanja odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,
 • izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu,
 • izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i sl.),
 • izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga (ležaljke, suncobrani i sl.).
Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • izdavanje potvrda o pokrenutom postupku naknade i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
 • sklapanje nagodbe u postupku povrata odnosno određivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 • na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
 • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
 • određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
 • predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište,
 • na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • priznavanje stanarskog prava na stanovima u bivšem društvenom vlasništvu,

Odjel za obnovu obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja),
 • povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata,
 • prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještanje u socijalnu ustanovu,
 • naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu.

Ured obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva i imovinsko-pravnog područja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Radno vrijeme:


Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 8:00 do 13:30 sati
Dnevni odmor od 10,30 do 11,00 sati
Pisarnica radi svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik